Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin serwisu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu zamówień publicznych RPO WK-P dostępnego pod adresem: zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Celem Serwisu jest zapewnienie przejrzystości i szerokiego dostępu do zamówień udzielanych na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).
 3. Umieszczanie w Serwisie przez zarejestrowanych użytkowników ogłoszeń o zamówieniach udzielanych w oparciu o Wytyczne jest bezpłatne. Ogłoszenia są powszechnie dostępne (nie wymagają rejestracji) dla potencjalnych Oferentów.
 4. Administratorem Serwisu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
 5. Ogłoszenia zamieszczane w Serwisie podlegają moderacji m.in. pod kątem publikowanych treści. Administrator nie dokonuje weryfikacji ogłoszeń pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi w Wytycznych. Akceptacja i dopuszczenie ogłoszenia do publikacji oznacza wyłącznie, iż spełnia ono warunki określone w niniejszym Regulaminie (w szczególności w pkt. 12), nie może być natomiast podstawą roszczeń, w przypadku stwierdzenia - podczas ewentualnej kontroli - nieprawidłowości skutkujących wymierzeniem korekty finansowej.
 6. Dostęp do Serwisu jest możliwy dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 7. Zamieszczenie informacji o zamówieniu publicznym wymaga uprzedniej rejestracji użytkownika, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
 8. Podczas rejestracji Użytkownik obowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane oraz aktualizować je w razie ich zmiany. Administrator nie weryfikuje danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych lub braku ich aktualizacji.
 9. Zabrania się udostępniania danych identyfikacyjnych swojego konta (login i hasło) innym osobom.
 10. Zabrania się korzystania z kont należących do innych osób.
 11. Użytkownik odpowiada za zamieszczanie w Serwisie informacji zgodnych z prawdą oraz obowiązującym prawem, a także w sposób nie wprowadzający w błąd innych użytkowników Portalu.
 12. Zabronione jest publikowanie na Portalu m.in.:
  1. treści, które zawierają słowa lub zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe lub obelżywe,
  2. materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym oraz linków do tych materiałów,
  3. jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności materiałów pochwalających treści rasistowskie, faszystowskie, nazistowskie, komunistyczne, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszające prawa innych osób i inne zabronione polskim prawem,
  4. treści posiadających linki do szkodliwego oprogramowania (wirusy, robaki, trojany itd.),
  5. ogłoszeń nieprawdziwych i rażąco wybrakowanych oraz zawierających istotne błędy językowe (w szczególności takie, wskutek których treść materiałów jest niezrozumiała),
  6. spamu tj. wielokrotnego powtarzania tej samej treści.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo niepublikowania ogłoszeń naruszających zasady, o których mowa w pkt. 12 niniejszego regulaminu.
 14. W sytuacji umieszczenia w Serwisie treści wypełniających znamiona przestępstwa ściganego z urzędu zostaną powiadomione właściwe organy ścigania.
 15. Użytkownik odpowiada za zgodność opublikowanych w Serwisie informacji z treścią ogłoszenia o zamówieniu/zapytania ofertowego opublikowanego na własnej stronie internetowej lub innym serwisie.
 16. Podanie przez Użytkownika informacji niezgodnych z treścią ogłoszenia opublikowanego na własnej stronie internetowej, w przypadku beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, może skutkować, w przypadku objęcia projektu kontrolą, wymierzeniem korekty finansowej w szczególności przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w szczególności w przypadkach jego modernizacji i konserwacji.
 18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych użytkowników powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.
 19. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 20. Przypadki dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu lub naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Strona korzysta z plików cookie